سفارش تبلیغ
صبا ویژن
ایمان خود را با صدقه نگاه دارید ، و مالهاتان را با زکات دادن ، و موجهاى بلا را با دعا برانید . و از سخنان آن حضرت است به کمیل پسر زیاد نخعى [نهج البلاغه]
لوگوی وبلاگ
 

دسته بندی موضوعی یادداشتها
 

آمار و اطلاعات

بازدید امروز :0
بازدید دیروز :12
کل بازدید :65218
تعداد کل یاداشته ها : 57
101/11/17
12:40 ص
                       «بِسمِ اَللهِ اَلرَّحمَنِ اَلرَّحِیمِ»     
                                                    
           سعید نخعی گلپایگانی                                                                                                                                                                                               
     وظایف منتظِران دردعای مهدوی 
          عجل الله تعالی فرجه الشریف
 
بزرگترین معلم انتظارراستین،امام منتظَرعجل الله تعالی فرجه الشریف است.
سخنان نورانی وادعیه ماثور 
آن حضرت درسنامه بزرگ تربیتی است که ازسالکان کوی یارکه مشهور به 
«اَللهُمَّ ارزُقنا تَوفیقَ الطّاعَةِ»می باشدا
از ادعیه ارزشمند آن امام همام است که بیانگر مجموعه وظایف فرد وجامعه 
منتظِراست ،مجموعه پیش رو برگرفته 
ازکتاب :«امام مهدیعجل الله تعالی فرجه الشرف موجود موعود»اثراستاد 
فرزانه آیة الله جوادی آملیحفظه الله. 
وظایف شخصی منتظِران
الف)امورشخصی
هرمنتظِری باید پیوند خودرا با خداوند برقرارکرده وضمن درخواست 
روزی درابعادمختلف ،برای استقرارصفات ذیل 
درخویش ازخداوند کریم طلب کرامت کرده ودرتحقق آن ها ازپای ننشیند.
1-   توفیق طاعت:«اَللهُمَّ ارزُقنا تَوفیقَ الطّاعَةِ»منتظران راستین هم 
اهل اطاعت خدا،پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم
وامام معصوم علیه السلام هستند وهم توفیق چنین فرمانبری راهمواره ازخدای 
سبحان می خواهند.
2-   دوری ازمعصیت:«وَبُعدَالمَعصیةِ»گناه،مانع مسیرحرکت به سوی خدا
ومهمترین عامل سقوط انسان است،منتطِرواقعی
 ضمن درخواست توفیق الهی درترک گناه،باید سعی بلیغ درتحقق چنین صفتی 
رابه کارگیردهرچندگناه کوچک وصغیره باشد.
3-   نیت خالصانه:«وَصِدقَ اَلنّیَةِ»اصلاح انگیزه اعمال(نیت)واخلاص 
هرچه تمام تردرانجام اوامرونواهی الهی به نحوی
 که اعمال ازهرگونه شائبه شرک وریا در جمیع مراتب ،به دورباشد. 
4-   شناخت محرمات اللهی:«وَعِرفانَ اَلحُرمَةِ»ترک معاصی ممکن نیست 
مگرباشناخت چیزهای که خداوند باحکمت 
بالغه اش بربندگان حرام کرده است،منتظِری که محرمات اللهی رانشناسد چه
 بساکه باشکستن حریم آن هاگرفتارشود،لذاشناخت 
محرمات الهی ضروری است.
5-   درخواست هدایت وپایداری:«وَاَکرِمنا بِالهُدی وَالاِستِقامَةِ»آنچه 
مایه کرامت آدمی است،هدایت یافتن به نوردین الهی 
وحفظ تقوااست،کسانی که درمسیر اوهدایت نشوند قطعا گرفتارجهالت 
وانحراف شده وازکرامت الهی انسان محروم
 خواهندشد،برمنتظرواقعی لازم است که زمینه افاضه این هدایت رادر
خویش پرورش دهدوازخداوندبخواهد که اورا
دراین مسیرثابت قدم بدارد.
6-   سخن حق وحکیمانه گفتن:«وَسَدِداَلسِنَتَنا بَالصَّوابِ وَاَلحِکمَةِ»منتظِر
واقعی جزازسرراستی سخن نگوید بلکه 
وظیفه اواین است که حکیمانه سخن گفته وازگفتاربی محتواوبی فایده
 که نه در امردین سودی می بخشدونه در
کاردنیا،پرهیزنماید.
7-   کسب نورعلم ومعرفت:«وَاملَاءقُلوُبَنابِالعِلمَ وَالمَعرِفَةِ»اکتساب
 علم ومعرفت وخارج شدن ازنادانی وظیفه 
هرمنتظِری است،تفاوت علم ومعرفت دراین است که معرفت اخص
 ازعلم است،معرفت به علمی گفته 
می شود که باتمییزکامل معروف ازغیرخودوادراک خصوصیات
 آن همراه باشد،لذاهرمنتظِری بایدباعمق
 بخشیدن به گستره ی علوم به کسب معرفت نایل آیدکه هرمعرفتی 
علم هست ولی هرعلمی معرفت نیست.

93/5/17::: 3:53 ع
نظر()